Profil kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Szkandera je advokátní kancelář provozující generální praxi,
kdy advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky
se specializací na obchodní právo, občanské a trestní právo.

Služby

Advokátní kancelář poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, smluvní právo a soudní spory. Advokát je dále oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta.

Obchodní právo

zastupování klienta před soudy České republiky
sepis žalob v obchodních věcech
zakládání obchodních korporací, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.)
organizace a řízení valných hromad, sepis listin s tím souvisejících
...

Obchodní právo

zastupování klienta před soudy České republiky
sepis žalob v obchodních věcech
zakládání obchodních korporací, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.)
organizace a řízení valných hromad, sepis listin s tím souvisejících
zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
sepisy právních rozborů a stanovisek
likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
změny ve vlastnické struktuře obchodních korporací (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
obchodní závazkové vztahy
vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
problematika cenných papírů, směnky, šeky
úschovy cenných papírů a jiných listin
ochrana před nekalou soutěží
návrhy dle zákona o insolvenci
zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
zastupování v incidenčních sporech

Trestní právo

obhajoba klientů v trestním řízení
zastupování poškozených v trestním řízení

Občanské právo

zastupování před soudy České republiky
sepis žalob v občanskoprávních věcech
smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
...

Občanské právo

zastupování před soudy České republiky
sepis žalob v občanskoprávních věcech
smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
prohlášení vlastníka budovy
zástavní smlouvy
smlouvy o zřízení věcného břemene
zastupování v řízeních před katastrálními úřady
závazky a pohledávky
nájemní vztahy týkající se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
náhrada škody, uplatňování nároku na náhradu škody
smlouvy o výstavbě

Rodinné právo

zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
...

Rodinné právo

zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela

Pracovní právo

poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
příprava pracovněprávních dokumentů - pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády

Insolvenční právo

sepis podání v rámci insolvenčního práva
zastupování před soudy ČR

Procesní právo

řízení před obchodním rejstříkem
řízení před katastrálním úřadem
řízení před živnostenským úřadem
jiná správní řízení
občanské soudní řízení
rozhodčí řízení
ústavní stížnosti

Cíle

Cílem advokátní kanceláře je:

Maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta

Důvěrný, individuální a profesionální přístup

Vysoká úroveň odborných znalostí

Zkušenosti v oboru

Rychlost i důkladnost

Svědomitost a odpovědnost

Vstřícnost a flexibilita

Ceník

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena vzájemnou dohodou, která
předchází počátku poskytování právních služeb.

V případě, že není mezi advokátem a klientem sjednán způsob a výše odměny
advokáta, stanoví se podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátní tarif.

Pokud mezi klientem-spotřebitelem a advokátem dojde ke spotřebitelskému
sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem
mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je
Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je
www.cak.cz.

Náš tým

Pavel Szkandera

Mgr. Pavel Szkandera

advokát

+420 603 158 245
szkandera@advokat-szkandera.cz

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor právo. Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 9310.

Ria Polášková

Mgr. Monika Hodečková

advokátní koncipientka

+420 732 498 730
hodeckova@advokat-szkandera.cz

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo Zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 42270.

Monika Hodečková

Mgr. Ria Polášková

advokátní koncipientka

+420 606 283 661
polaskova@advokat-szkandera.cz

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor právo Zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 42226.

Tereza Štíhlová

Bc. Tereza Štíhlová

asistentka advokáta

+420 733 329 494
stihlova@advokat-szkandera.cz

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Szkandera

Fakturační adresa: Svatoplukova 1209, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic
telefon: +420 558 438 315
e-mail: szkandera@advokat-szkandera.cz
IČ: 68309228, DIČ: CZ 7310150166
č.ú.: 86-5704240267/0100, Komerční banka, a.s.